Klik hier voor menu
P

Algemene voorwaarden

.. en huisregels

Aansprakelijkheid

HorseSecrets baseert zijn handelen mede op door de client verstrekte gegevens en gaat ervan uit dat deze juist en volledig zijn. Client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes. Mede daarom aanvaardt HorseSecrets nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele of fysieke schade of schade die het gevolg is van en/of die voortvloeit uit beslissingen die client, al dan niet in overleg met HorseSecrets heeft genomen.

Betalingen

Betaling dient te geschieden voorafgaand aan iedere individuele sessie, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd danwel via een eenmalige machtiging aan HorseSecrets, die voorafgaand aan de sessie ingevuld en ondertekend is. Voor groepen geld wat is overeengekomen in de aangeboden offerete.

Verzetten/annuleren afspraken

Afspraken kunnen door client 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of verzet worden. Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder tijdig afzeggen, worden de kosten hiervan bij de client in rekening gebracht.

Behandeling kinderen

Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor minderjarige kinderen.

Huisregels

  • Er mag op het terrein niet in de stallen en opslag gerookt worden.
  • Er mag niet in en rond de stallen gerend en/of geschreeuwd worden.
  • Men mag niet zonder toestemming van HorseSecrets in de boxen of weides van de paarden komen.
  • Dieren op het terrein mogen niet gevoerd worden.
  • Schade aan voertuig op het terrein is voor eigen risico.
  • Afval dient men in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
  • Men mag nooit achter een paard langs lopen.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid.